Nález Ústavního soudu k problematice vedení exekuce na společné jmění manželů

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I ÚS 1587/17 potvrdil, že nelze vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku vůbec nedošlo. Dle Ústavního soudu není rovněž možné vycházet z předpokladu protiprávního jednání manželů namísto jeho poctivosti a nelze tak bez dalšího předpokládat, že se na účtu jednoho z manželů nacházejí finance manžela druhého. Ústavní soud v citovaném nálezu zdůrazňuje, že cílem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc a nikoli splácení dluhů druhého manžela – musí tak být respektovány zákonné prostředky, například ve formě tzv. předmanželské smlouvy, jak se vyhnout negativním dopadům dluhů jednoho z manželů na druhého.