Soudní zrušení některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, č.j. 14 A 41/2020 (dále jen „rozsudek“) byla ke dni 27. 4. 2020 zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, a to konkrétně mimořádná opatření ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob. Zrušení těchto mimořádných opatření otevírá potencionální možnost k uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Změna v oblasti předkupního práva

Dne 15.4.2020 byla ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena novela občanského zákoníku pod č. 163/2020 Sb., která mimo jiné ruší předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci. Předkupní právo bude zachováno pouze pro spoluvlastnictví vzniklé pořízením pro případ smrti, a to s trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví. Novela tak zásadně řeší palčivý problém například při prodeji garážových stání v domech se společenstvím vlastníků jednotek, ve kterých je garážové stání zpravidla vyjádřeno jako spoluvlastnický podíl na jednotce garáže, která zahrnuje všechna garážová stání v daném domě. Od 1. července 2020, kdy novela občanského zákoníku nabývá účinnosti, tak odpadne povinnost prodávajícího nabídnout své garážové stání při prodeji nejdříve ostatním vlastníkům garážových stání jako spoluvlastníkům na jednotce garáže.

Vládní návrh novely zákoníku práce

Dne 2. 1. 2020 byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání vládní návrh obsáhlé novely zákoníku práce. Novela přináší například nový institut tzv. sdíleného pracovního místa, jakožto nové formy flexibilního režimu práce a změnu úpravy dovolené, aby nedocházelo k rozdílům při stanovení délky dovolené mezi zaměstnanci při rozdílném rozvržení jejich pracovní doby. Novela má dále za cíl provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Mezinárodní setkání mladých právníků Mackrell International v Edinburghu

Ve dnech 6 – 7. prosince 2019 se v Edinburghu konalo setkání mladých právníků z členských kanceláří Mackrell International. Programem tohoto setkání bylo vytvoření vzájemných vazeb a zlepšení způsobů spolupráce mezi členskými kancelářemi. V rámci programu proběhla rovněž přednáška se zaměřením na právní problematiku v oblasti kryptoměn a cannabisu. Naši advokátní kancelář zastupoval na tomto setkání Dominik Picek.

Novelizace zákona o obchodních korporacích prošla Poslaneckou sněmovnou

Dne 8. 11. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Rozsáhlá novela má za cíl odstranit řadu především dílčích nedostatků, které při aplikaci zákona vyšly najevo. Návrh má například přinést změny ohledně zajištění transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností, zefektivnění vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, úpravu monistického systému vnitřní správy akciových společností a odstranění některých nejednoznačností či nepřesností textu zákona. Nyní bude novela postoupena k projednání a schválení do Senátu.

Oddlužení „dětských dlužníků“

Dne 5.9.2019 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 230/2019, který novelizuje ustanovení § 412a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a který nově zavádí oddlužení tzv. „dětských dlužníků“. Tato novela dává možnost dlužníkům, jejichž dluhy vůči nezajištěným věřitelům vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, uhradit tyto své dluhy v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, a to ve lhůtě 3 let od schválení oddlužení. Tato nová úprava má pomoci těm dlužníkům, kteří již nabyli zletilosti, ale mají dluhy ještě z doby, kdy byli nezletilí. Musí se současně jednat o dluhy, k jejichž vzniku zpravidla takoví dlužníci nijak nepřispěli a neměli z nich při jejich vzniku ani žádnou výhodu. Tato novela nabude účinnosti dne 1.10.2019

Podpora výkonu práv akcionářů – nová právní úprava

Dne 19. 6. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Nový zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. 5. 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Cílem uvedené právní úpravy je motivovat dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou obchodované na regulovaném trhu. Nový zákon upravuje například možnosti získání informací o akcionářích emitentem, zavádí institut politiky odměňování pro kotované akciové společnosti a také povinnosti určitých investorů, kteří mají nově poskytovat vysvětlení svého zapojení do činnosti emitenta.

Změny podmínek oddlužení od 1.6.2019

Dne 1.6.2019 nabude účinnost novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Novela je zaměřena zejména na osoby předlužené, nacházející se v tzv. dluhové pasti, a proto zavádí nové „režimy“ oddlužení. Nově zavádí, že dlužník může dosáhnout oddlužení tím, že v době 3 let od schválení oddlužení splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek (zrychlené oddlužení). Oddlužení může být dále splněno, pokud po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo toto dlužníku zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů (má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek). Dalším nově zavedeným „režimem“ oddlužení je oddlužení pro starobní důchodce a invalidní osoby.

Nález Ústavního soudu k problematice vedení exekuce na společné jmění manželů

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I ÚS 1587/17 potvrdil, že nelze vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku vůbec nedošlo. Dle Ústavního soudu není rovněž možné vycházet z předpokladu protiprávního jednání manželů namísto jeho poctivosti a nelze tak bez dalšího předpokládat, že se na účtu jednoho z manželů nacházejí finance manžela druhého. Ústavní soud v citovaném nálezu zdůrazňuje, že cílem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc a nikoli splácení dluhů druhého manžela – musí tak být respektovány zákonné prostředky, například ve formě tzv. předmanželské smlouvy, jak se vyhnout negativním dopadům dluhů jednoho z manželů na druhého.

Novela občanského zákoníku v oblasti předkupního práva

Do programu 28. schůze Poslanecké sněmovny ČR, která se má konat od 16. 4. 2019, byla zařazena k projednání dlouho očekávaná novela občanského zákoníku, která má změnit dosavadní úprava předkupního práva spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu k jednotce, která má být převedena na jinou osobu. Novela občanského zákoníku navrhuje zakotvit výjimku z předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pro některé případy v bytovém spoluvlastnictví. Tato výjimka má zejména řešit problematiku prodeje bytu a s ním funkčně spojeného garážového stání, které je většinou součástí zvláštní nebytové jednotky v podílovém spoluvlastnictví několika spoluvlastníků.