Oddlužení „dětských dlužníků“

Dne 5.9.2019 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 230/2019, který novelizuje ustanovení § 412a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a který nově zavádí oddlužení tzv. „dětských dlužníků“. Tato novela dává možnost dlužníkům, jejichž dluhy vůči nezajištěným věřitelům vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, uhradit tyto své dluhy v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, a to ve lhůtě 3 let od schválení oddlužení. Tato nová úprava má pomoci těm dlužníkům, kteří již nabyli zletilosti, ale mají dluhy ještě z doby, kdy byli nezletilí. Musí se současně jednat o dluhy, k jejichž vzniku zpravidla takoví dlužníci nijak nepřispěli a neměli z nich při jejich vzniku ani žádnou výhodu. Tato novela nabude účinnosti dne 1.10.2019