Evropský parlament schválil směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Evropský parlament dne 26. 3. 2019 schválil návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Cílem směrnice je zajistit odměňování autorů, jejichž díla jsou na internetu sdílena. Směrnice obsahuje například pravidla ochrany tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím a povinnosti pro poskytovatele služeb informačních společností, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl, ohledně kontroly obsahu, který se na jejich platformách nachází.

Parlament ČR – schválení nového zákona o zpracování osobních údajů

Dne 13.3.2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny ČR schválen návrh nového zákona o zpracování osobních údajů ve znění, které bylo navrženo Senátem ČR. Nyní Poslanecká sněmovna ČR postoupí návrh zákona o zpracování osobních údajů prezidentovi, který buď návrh zákona podepíše, nebo jej vrátí zpět Poslanecké sněmovně ČR s připomínkami. Nový zákon reaguje na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

Novelizace daňových předpisů v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v prvním čtení návrh novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 205. Ohledně elektronické evidence tržeb reaguje novela na nález Ústavního soudu ohledně 3. a 4. vlny EET a obsahuje možnost evidování tržeb ve zvláštním režimu (tzv. papírová evidence) pro drobné živnostníky. V zákoně o dani z přidané hodnoty je navrženo zařazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby DPH.

Novela insolvenčního zákona

Dne 22.1.2019 byla Poslaneckou sněmovnou ČR schválena novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Tato novela byla schválena ve svém původním znění a připomínky Senátu ČR nebyly Poslaneckou sněmovnou ČR přijaty. Dne 30.1.2019 byla novela zákona podepsána prezidentem. Novela zákona zavádí mimo jiné nové varianty oddlužení. Dlužníci splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů anebo by měli dlužníci uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Novela zákona by měla být účinná od 1.6.2019.

Návrh souborné novely daňových předpisů

Dne 8. 1. 2019 byl Senátu Parlamentu ČR postoupen návrh zákona přinášející soubornou novelu daňových předpisů. Navržená úprava má za cíl například novelizovat zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a transponovat tak ustanovení směrnice EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, do kterého mají být transponována pravidla týkající se poukazů (voucherů) a e-commerce na základě směrnice Rady (EU) 2016/1065 a směrnice Rady (EU) 2017/2455.

Evidence skutečných majitelů a poplatek za zápis

Zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byla zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku měly povinnost zapsat do evidence skutečného majitele do 1. ledna 2019, přičemž zápis skutečného majitele byl v této lhůtě osvobozen od soudního poplatku. Ostatní právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky, společenství vlastníků jednotek, atp.) a svěřenské fondy pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021, kdy je tento zápis osvobozen od soudního poplatku. S nesplněním povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence ve stanovené lhůtě nejsou v současné době spojeny žádné sankce a skutečné majitele lze zapisovat i nadále. V případě, že není právnická osoba osvobozena od soudního poplatku, činí soudní poplatek za zápis 1.000,- Kč.

Poslanecká sněmovna – schválení návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Dne 5. 12. 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk č. 138. Uvedený návrh zákona adaptuje český právní řád s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“). Nyní bude návrh zákona postoupen Senátu Parlamentu ČR.

Nový zákon o distribuci pojištění a zajištění

Dne 1.12.2018 nabude účinnosti nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který byl schválen Parlamentem České republiky. Zákon o distribuci pojištění a zajištění transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 a nahrazuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zákon klade důraz především na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění a vyšší nároky na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost pojišťovacích zprostředkovatelů.

Mackrell International EMEA konference v Praze

Ve dnech 6.-8.10. 2017 se konala v hotelu Sheraton v Praze Mackrell International EMEA konference, kterou organizovala naše advokátní kancelář. Konference se zúčastnilo celkem 86 delegátů a hostů téměř ze všech evropských a několika amerických advokátních kanceláří, které jsou členy mezinárodní sítě právních firem Mackrell International. Za SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o. se konference zúčastnili partneři JUDr. Martin Sládek, Mgr. Petr Adámek a JUDr. Lena Džmuráňová. Na „Young Lawyers Meeting“, který se konal v rámci konference naší advokátní kancelář zastupovali a doprovodného programu se dále zúčastnili i Mgr. Jiří Šimek, Mgr. Radim Obst a Mgr. Dominik Picek.